662 775 008
ul. Nałęczowska 64/6, 02-922 Warszawa
kontakt@amitamieszkania.pl

Działki budowlane, Wielgolas Duchnowski

Wielgolas Duchnowski

Opis

Do sprzedania działki budowlane o powierzchni 1134m2 (szerokość: 49,58m, długość: 22,83m) i 1167m2 ujęte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą z towarzyszącymi usługami nieuciążliwymi (wyklucza się lokalizację handlu hurtowego, usług lakierniczych, blacharskich, transportowych, motoryzacyjnych, drukarskich, baz, składów i magazynów rzemiosła produkcyjnego). Z uwagi na położenie idealnie nadaje się pod usługi.
Działki położone są w Wielgolesie Duchnowskim, 28,5 km od Warszawy, 13,7 km od Mińska Mazowieckiego.
Kursuje autobus liniowy do Warszawy MZK nr 730, ponadto BUS, do stacji PKP Cisie – 1 500m.
Media: prąd w drodze, wodociąg w drodze, gaz w drodze. Kanalizacja: szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.
Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną. Do działki jest zjazd z drogi krajowej DK92.

Ustalenia dla poszczególnych terenów
Tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej
§ 10
1. Pod zabudowę mieszkaniowo-usługową przeznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MR/MN/U.
2. Na terenach, o których mowa w ust.1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania:
1) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową,
2) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami nieuciążliwymi,
3) wyklucza się lokalizację handlu hurtowego, usług lakierniczych, blacharskich, transportowych, motoryzacyjnych, drukarskich, baz , składów i magazynów rzemiosła produkcyjnego
4) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy jednorodzinnej – do 12,5m w kalenicy dachu licząc od poziomu gruntu istniejącego,
5) ustala się nieprzekraczalną wysokość zabudowy usługowej – do 12 m licząc od poziomu terenu do kalenicy (2 kondygnacje użytkowe),
6) parkingi i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów powinny być zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt będzie wznoszony- wg wskaźnika:
a) 3 m.p./ 100m² pow. użytkowej – dla obiektów usług nieuciążliwych,
b) 2 m.p./ działkę – dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
7) nowo tworzone działki pod zabudowę mieszkaniową i usługową winny posiadać powierzchnię minimum 1000 m²,
8) front działki powstałej w wyniku wtórnych podziałów nie mniejszy niż 18 m,
9) dostosowanie architektury budynków do otaczającego krajobrazu poprzez staranne opracowanie projektowe, zastosowanie dachów dwu- i wielospadowych i nachyleniu połaci w granicach 35°-45° oraz tradycyjnych materiałów wykończeniowych, możliwość lokalizowania budynków gospodarczych parterowych, bez poddaszy użytkowych
10) obowiązują następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska:
a) zakaz lokalizacji obiektów o uciążliwej funkcji produkcyjnej oraz zakaz lokalizacji innych obiektów mogących powodować stałe bądź okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu w tym również tzw. uciążliwości nie normowane (np. odory) lub pogarszających stan środowiska ( w rozumieniu przepisów szczególnych),
b) ewentualna uciążliwość dla środowiska wywołana przez obiekty usługowe i inne nie może wykraczać poza teren lokalizacji obiektu i tym samym wywoływać konieczności ustanawiania strefy ochronnej,
c) powierzchnia biologicznie czynna nowo zabudowywanych działek nie może być mniejsza niż 60% ich powierzchni.