662 775 008
ul. Nałęczowska 64/6, 02-922 Warszawa
kontakt@amitamieszkania.pl

Działka pod budowę zakł. mech.-blacharsko-lakierni

Wola Rasztowska , ul. Pamięci

Opis

Działka przemysłowa pod budowę zakładu mechaniczno – blacharsko – lakierniczego z ważnym pozwoleniem na budowę oraz projektem architektonicznym

W naszej ofercie mamy działkę przemysłową położoną w Woli Rasztowskiej przy ul. Pamięci o powierzchni łącznej 9655m2 ujętej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klembów o przeznaczeniu jako tereny zabudowy usług uciążliwych składów magazynów. Szerokość działki: 39,60m, długość: 250 m.

Do działki został wykonany projekt budowlany wraz z aktualnym pozwoleniem na budowę obejmujący budowę zakładu mechaniczno – blacharsko – lakierniczego, otwartego zbiornika na wody opadowe i p.poż. i szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne.

Parametry techniczne budynku:
– powierzchnia zabudowy: 1174,62m2;
– powierzchnia użytkowa: 2217,85m2;
w tym powierzchnia użytkowa – usługowa bez powierzchni magazynowych i technologicznych – 214,37m2
– powierzchnia całkowita: 2423,54m2;
– kubatura: 18 278,50m2.

Hala jednokondygnacyjna o wymiarach: 20,50×86,55m i wysokości 11,86m wraz z otwartym zbiornikiem p.poz. i szczelnymi zbiornikami na nieczystości płynne.

Wykonano badania geologiczne i wykonano 10 odwiertów. Działka ma dostęp do drogi publicznej, jest częściowo ogrodzona i przygotowana pod przyszłą inwestycję. Sam koszt projektu architektonicznego to 250 000 zł (obecnie już w tej cenie nikt nie zgodzi się go wykonać).

Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie zobowiązał się, że zapewni dostawę wody do działek poprzez wybudowanie przyłącza wodociągowego, a dostarczona woda będzie posiadała ciśnienie od 0,1 do 0,4 Mpa.
PGE Dystrybucja S.A zobowiązała się przyłączyć Inwestora do IV grupy przyłączeniowej o mocy przyłączeniowej 90kW. Skrzynka prądowa jest usytuowana przy działce.

Działka jest położona w odległości 1 200 metrów od węzła wjazdowego na drogę S8 w kierunku Warszawy znajdującego się w Emilianowie, do Urzędu Gminy w Klembowie jest 8 km, do najbliższej stacji PKP Krusze jest 5,7 km, do Wołomina 13,8 km, do Radzymina 9 km, do Warszawy 40 km.

Przeznaczenie w MPZP:
Rozdział 12.
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terenów usług uciążliwych, składów i magazynów oznaczonych symbolem przeznaczenia P.
§54.
1. Tereny oznaczone symbolem przeznaczenia P przeznacza się na realizację i utrzymanie zabudowy usługowej, składowej i magazynowej.
2. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia P dopuszcza się realizację infrastruktury towarzyszącej funkcji podstawowej takiej jak: garaże, miejsca postojowe, budynki gospodarcze, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura.
3. Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia P dopuszcza się wbudowane w budynki usługowe mieszkania, których powierzchnia użytkowa stanowi nie więcej niż 20 % powierzchni użytkowej całego budynku.
§55.
Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia P zakazuje się:
1) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania i terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej, sadowniczej nie wymagającej zainwestowania kubaturowego lub zagospodarowania w formie terenów zieleni towarzyszącej,
2) dystrybucji takich towarów jak gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne, za wyjątkiem gazu rozprowadzanego podziemną siecią gazową bezpośrednio do odbiorców,
3) lokalizacji wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej,
4) składowania jakichkolwiek odpadów.
§56.
Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia P wydzielenie działki musi spełniające następujące warunki:
1) musi być zapewniony bezpośredni dostęp do wyznaczonej w planie drogi publicznej,
2) wyklucza się wydzielanie działek geodezyjnych pod drogi wewnętrzne,
3) szerokość frontu działki musi wynosić nie mniej niż 40 m,
4) musi być zapewniona możliwość wykonania prawidłowych dojść i dojazdów do budynków,
5) minimalna powierzchnia wydzielanej działki musi być nie mniejsza niż 2 000 m2.
§57.
Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia P ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) zabudowę należy lokalizować zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,
2) adaptuje się istniejącą zabudowę z prawem do remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zgodnie z ustaleniami planu,
3) nie dopuszcza się aby budynek był usytuowany ścianą zewnętrzną bezpośrednio przy granicy działki,
4) w przypadku realizowania zabudowy bezpośrednio stykającej się z zabudową istniejącą:
a) wysokości gzymsów i krawędzi dachu muszą być równe w miejscu styku z analogicznymi elementami zabudowy istniejącej,
b) główne połacie dachu muszą mieć ten sam spadek jak połacie budynku sąsiedniego,
c) główne kalenice dachów powinny być równoległe.
5) główne połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek,
6) ustala się wykonywanie ogrodzeń o maksymalnej wysokości 1,8 m z zakazem realizacji pełnych ogrodzeń oraz ogrodzeń z wypełnieniem przęseł prefabrykatami betonowymi od strony dróg publicznych,
7) linia ogrodzeń nie może przekraczać granicy działki oraz linii rozgraniczającej ulicy,
§58.
Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia P ustala się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki:
1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 2,0,
2) maksymalna wysokość zabudowy – 15 m od istniejącego poziomu gruntu do kalenicy,
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce – 40 %,
4) ustalenia zawarte w ust. 3 nie dotyczą istniejącej zabudowy

Wideo