662 775 008
ul. Nałęczowska 64/6, 02-922 Warszawa
kontakt@amitamieszkania.pl

Regulamin

§ 1

Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego amitamieszkania.pl oraz zasady korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu. W Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.

§ 2

Definicje

Administrator – właściciel serwisu amitamieszkania.pl, tj. Andrzej Kołacz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Amita Andrzej Kołacz, ul. Wiklinowa 13, 37-450 Stalowa Wola, NIP 8652381417.
Baza Danych – baza danych Nieruchomości, której producentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128 z 2001 roku, poz. 1402 z późn. zm.) jest Administrator i do której majątkowe prawa autorskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 880) przysługują Administratorowi; Baza Danych Administratora wykorzystywana w Serwisie.

Nieruchomości – mieszkania, domy, lokale użytkowe, których dotyczą Ogłoszenia umieszczone w Serwisie.

Ogłoszenie – zbiór informacji dotyczących Nieruchomości, przedstawionych w formie tekstowej lub tekstowo-graficznej, zamieszczonych w Serwisie; treść Ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, ma charakter wyłącznie informacyjny i stanowi zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.

Serwis – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci internet, do których prawa przysługują Administratorowi i które dostępne są pod adresem głównym http://www.amitamieszkania.pl.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług Serwisu.


§ 3

Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie usługi dostępne w Serwisie są bezpłatne, chyba że odrębna umowa zawarta z Użytkownikiem stanowi inaczej.
 2. Wszelkie materiały dostępne w Serwisie, niezależnie od formy ich utrwalenia, podlegają ochronie.
 3. Dostęp do zasobów Serwisu nie jest uzależniony od uprzedniej rejestracji przez Użytkownika w Serwisie.
 4. Do korzystania z Serwisu konieczny jest dostęp do sieci Internet, posiadanie systemu operacyjnego Windows, Linux lub OS oraz wersji następujących przeglądarek internetowych Chrome, Firefox lub Opera.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 6. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu i jego funkcjonalności do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
  1. prowadzenie przez Użytkownika działalności komercyjnej, promocyjnej lub reklamowej;
  2. rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
  3. powielania i kopiowanie Ogłoszeń z serwisu w innych celach niż potrzeby własne,
  4. dalszego udostępniania Ogłoszeń umieszczonych w Serwisie lub ich sprzedawania,
  5. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę, w tym w szczególności szkodę Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich;
  6. podszywanie się pod innych Użytkowników, podawanie lub sugerowanie nieprawdziwej tożsamości Użytkownika.

§ 4

Usługi

Użytkownik może korzystać z następujących usług dostępnych w Serwisie:

a. wyszukiwarka Ogłoszeń o Nieruchomościach,
b. koszyk Ogłoszeń,
c. kontakt z Administratorem w sprawie Ogłoszenia,
d. kontakt z doradcą finansowym,
e. usługa Newsletter.

 1. Użytkownik w ramach Serwisu ma możliwość korzystania z wyszukiwarki Ogłoszeń o Nieruchomościach. W celu wyszukania Ogłoszeń Użytkownik powinien wskazać w wyszukiwarce wybrane przez siebie parametry Nieruchomości, przy czym Użytkownik może wskazać jeden lub więcej parametrów Nieruchomości. Użytkownik może dokonać wskazania spośród następujących parametrów Nieruchomości: typ nieruchomości, lokalizacja, cena, ilość pokoi, metraż, piętro, cena za metr2, widna kuchnia, oddzielna kuchnia, balkon, taras, oferta tygodnia, winda, wielopoziomowe, aneks kuchenny, ogródek, idealne dla rodziny, idealne dla singla, idealne dla inwestora, MDM, promocja.
 2. Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, mają charakter wyłącznie informacyjny i stanowią zaproszenie do rozpoczęcia rokowań.
 3. Administrator oświadcza, że materiały i informacje dostępne w Serwisie, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Z uwagi na charakter tych materiałów i informacji oraz fakt, że w znacznej mierze pochodzą one od osób trzecich, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność tych materiałów i informacji oraz za decyzje Użytkownika podjęte na ich podstawie.
 4. Usługa koszyk ogłoszeń umożliwia Użytkownikowi zebranie zaznaczonych Ogłoszeń oraz ich porównanie. Użytkownik może edytować koszyk Ogłoszeń poprzez usuwanie lub dodawanie Ogłoszeń.
 5. Użytkownik może zgłosić chęć kontaktu z Administratorem lub podmiotem zarządzającym komercjalizacją (sprzedaż, wynajem) Nieruchomości. W tym celu Użytkownik powinien wypełnić formularz „Zapytaj o ogłoszenia, Zapytaj o ogłoszenie, Zadaj pytanie” znajdujący się przy Ogłoszeniu/na stronie głównej Serwisu/przy koszyku Ogłoszeń, a następnie nacisnąć przycisk „Wyślij”. Administrator lub podmiot zarządzający komercjalizacją Nieruchomości może skontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu. Wysłanie formularza nie stanowi zawarcia umowy pośrednictwa, a umowa taka może zostać zawarta wyłącznie po ustaleniu jej warunków i podpisaniu w formie pisemnej przez Administratora.
 6. Użytkownik może także zgłosić zainteresowanie uzyskaniem informacji na temat możliwości finasowania zakupu Nieruchomości. W tym celu Użytkownik powinien wypełnić formularz „Kontakt z doradcą” znajdujący się przy Ogłoszeniu/na stronie głównej Serwisu, a następnie nacisnąć przycisk „Wyślij”. Po wysłaniu zgłoszenia z Użytkownikiem skontaktuje się doradcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.
 7. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Administratora informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 8. Newsletter zawiera informacje o Ogłoszeniach, inwestycjach oraz inne wiadomości dotyczące rynku nieruchomości.
 9. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności na stronie głównej Serwisu:

a. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie głównej Serwisu,
b. wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
c. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Wyślij”,
d. kliknięcie linku zamieszczonego w przesłanej przez Administratora wiadomości elektronicznej o tytule „Witamy w Newsletterze”.

10. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newsletter, poprzez zaznaczenie pola „Rezygnuję z Newslettera” i naciśnięcie pola „Wyślij” oraz kliknięcie linku zamieszczonego w przesłanej przez Administratora wiadomości elektronicznej o tytule „Rezygnuję z Newslettera”.

§ 5

Baza danych

Wyłączne prawo do Bazy Danych Nieruchomości oraz innych baz danych udostępnianych za pośrednictwem Serwisu przysługuje Administratorowi. Bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128 z 2001 roku, poz. 1402 z późn. zm.) jest Administrator i do której majątkowe prawa autorskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 880). Osoby korzystające z Serwisu uprawnione są do normalnego korzystania z bazy danych na użytek własny oraz pobierania nieistotnej, co do jakości lub ilości, części jej zawartości. Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta bazy danych – Administratora. Nie jest dozwolone kopiowanie fragmentów bazy danych wykraczających poza normalny użytek osobisty lub wskazujące na zamiar nieuprawnionego wtórnego ich wykorzystania. Nie jest dozwolone korzystanie z „robotów” ani jakichkolwiek programów automatycznie wyszukujących lub kopiujących elementy bazy danych. Przypominamy, że osoba pobierająca dane lub wtórnie wykorzystująca w całości lub w istotnej, co do jakości lub ilości, części bazy danych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom, podlega karze grzywny. Ponadto, niezależnie od tego Administratorowi przysługuje prawo do żądania zaniechania naruszenia, naprawienia jego skutków, zapłaty odszkodowania oraz wydania uzyskanych przez naruszającego korzyści. Nieuprawnione wykorzystanie bazy danych lub jej fragmentów w działalności gospodarczej może również stanowić naruszenie innych stosownych przepisów. W przypadku zamiaru wykorzystania bazy danych lub jej istotnych fragmentów w zakresie wykraczającym poza uprawniony użytek własny, prosimy o kontakt z Administratorem w celu ewentualnego uzyskania indywidualnej zgody.

§ 6

Dane osobowe

 1. Możliwość skorzystania z niektórych usług dostępnych w Serwisie wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych: numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Podanie wskazanych powyżej danych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usług oferowanych w Serwisie.
 2. Użytkownik może również podać swoje imię i nazwisko, przy czym podanie tych danych ma charakter dobrowolny i ich brak nie wpływa na możliwość korzystania z usług dostępnych w Serwisie.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora jako administratora danych w celu świadczenia usług opisanych Regulaminem. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Administratorem danych osobowych jest Andrzej Kołacz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Amita Andrzej Kołacz, ul. Wiklinowa 13, 37-450 Stalowa Wola, NIP 8652381417. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika innemu podmiotowi, na podstawie zawartej z nim umowy na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 5. Użytkownik może również zezwolić na udostępnienie jego danych osobowych podmiotowi zarządzającemu procesem sprzedaży lub wynajmu Nieruchomości objętej Ogłoszeniem w celu przedstawienia oferty lub współpracującemu z Administratorem doradcy kredytowemu w celu przedstawienia oferty finasowania.
 6. Użytkownik może oświadczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w formularzu w celu przesyłania informacji handlowej, jak również na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
 7. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych w celach marketingowych przez Administratora.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu (w tym wglądu) do treści własnych danych, ich zmiany (w tym poprawiania), a także prawo kontroli przetwarzania własnych danych osobowych (w tym zgłoszenia żądania usunięcia danych), na zasadach opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 7

Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika odwiedzającego różne strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
 3. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.

§ 8

Reklamacje

 1. Wszelkie uwagi, zapytania lub reklamacje dotyczące Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług powinny być kierowane do Administratora pod adres: biuro@amitamieszkania.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Nałęczowska 64/6, 02-922 Warszawa. W treści wystąpienia należy wskazać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Administratora.
 2. Administrator dołoży starań, aby możliwie jak najszybciej odnieść się do uwag, zapytań i reklamacji zgłaszanych przez Użytkownika, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Administratora.

§ 9

Pozostałe postanowienia

 1. Administrator, jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły i bez zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej, awariami ani niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu, zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, czy też utratą na skutek działania osób trzecich.
 4. Administrator nie gwarantuje właściwego działania Serwisu przy użyciu sprzętu komputerowego, łączy oraz oprogramowania używanego przez Użytkownika, oraz nie ponosi odpowiedzialności za wpływ korzystania z Serwisu na taki sprzęt komputerowy, łącza oraz oprogramowanie, w tym utratę danych lub inne szkody.
 5. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści umieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z odpowiednich przepisów, w szczególności z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.